PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ – Köblény község belterületi vízrendezés

PROJEKT TÁJÉKOZTATÓ

TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Köblény község belterületi vízrendezés

Projektadatok:

Támogatást igénylő neve: KÖBLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

OP név: TOP

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-16-BA1 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Köblény

Megítélt összeg: 100 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2021.07.16.

Forrás: ERFA

Ország: Magyarország

Uniós társfinanszírozási ráta: 90 – ERFA

Projekt megvalósítás kezdete: 2021.09.01.

Projekt fizikai befejezése: 2023.04.30.

Többlettámogatással emelt projekt összköltség: 115 247 294.- HUF

 

A projekt összefoglalása:

A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg. Köblény Községi Önkormányzata és a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek abból a célból, hogy a TOP-2.1.3-16 számú, Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című felhívásra (a továbbiakban: felhívás) támogatási kérelmet nyújtsanak be, és a támogatási kérelem támogatása esetén az abban foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A Konzorcium vezetőjének a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásával a Tagok Köblény Község Önkormányzatát választották.

Köblény község belterületi szakaszának leghosszabb utcája az É-D-i irányú Kossuth utca, amely meglévő burkolt árkos vízelvezetéssel rendelkezik. A beavatkozással érintett terület az utca északi szakaszán haladó árok az országos közúti szakasztól a lakott terület végéig. Az utca déli induló szakasza az országos közúti rendszer része (65181 sz. út 6+915 km.sz. végszelvénnyel). Az árok állagában, főleg a felső szakaszán, már nem megfelelő a vízkárok elkerülésére.

Az útárok befogadója a 2010-ben a Vksz.:B.LXXXVIII./23. szerint rendezett községi árok amely a településen K-Ny-i irányban keresztül folyik. A befogadó a belterületi szakaszon burkolt, a külterületi szakaszon nyílt, gyepesített földmeder melynek rendezése a belterületi szakasszal együtt egy korábbi DDOP-s pályázattal elkészült.

A projekt célja a település belterületi csapadékvíz elvezetési rendszerének fejlesztése volt, a csapadékvízkár veszélyeztetettségének csökkentése és a káresemények megelőzése érdekében. A beavatkozások a település északi részét érintették, a település főutcájának északi szakaszát összesen 605 fm hosszban. A fejlesztések a befogadó felől indulva az alábbiak voltak:

Állagmegóvó javítások:

 • 0+000 meglévő csatlakozás a befogadóba kezdőponttól lapburkolat hézagolás javítása,
 • 0+010 meglévő 150/115 cm vb. áteresz állagmegóvó javítások,
 • 0+115 meglévő 150/60 cm vb. áteresz állagmegóvó javítások.

Új építések:

 • 0+130 meglévő 1-3 db átépítendő fakadó víz csatlakozás,
 • 0+150 és 0+350 tervezett 2 db iszapfogó,
 • 0+000-0+605 meglévő átépítendő (benne a két meglévő áteresszel), burkolt árok rekonstrukció, kapubeállókkal, eséscsökkentőkkel, meglévő lapburkolat csere (BETON MELIOR I/40/40 és II/60/50) vb elemekre,
 • 0+600-0+605 tervezett 1db hordalékfogó csatlakozó utaknál, közúti átjárható és rácsos iszapfogó 1 db, árokra csatlakoztatva, régi megszüntetve, 1 db megerősített pályaszerkezetű sárrázó,
 • ereszvizek elvezetése, dréncső rendszer bővítése,
 • új bejárók építése 141,5 m2 összterületen,
 • ivóvíz gerincvezeték melletti stabilizálási munkák.

Összességében a beruházás az alábbiakat tartalmazta:

 • 605 m burkolt árok rekonstrukció, kapubeállókkal, eséscsökkentőkkel, meglévő lapburkolat csere (BETON MELIOR I/40/40 és II/60/50) vb elemekre,
 • 1-3 db meglévő átépítendő fakadó víz csatlakozás, szivárgóval, kiegyenlítő medencével,
 • tervezett 2 db iszapfogó, hordalék megfogásra, kis mértékű (térfogatának megfelelő víz visszatartásra), lefolyó víz mozgásának sebesség csökkentésére,
 • 1 db hordalékfogó csatlakozó utaknál (terméskő burkolatú, sekély mélységű, lapos rézsűs), közúti átjárható és 1 db rácsos iszapfogó, árokra csatlakoztatva, meglévő elbontva megszüntetve, 1 db megerősített pályaszerkezetű sárrázó,
 • ereszvizek elvezetése, dréncső rendszer bővítése,
 • új bejárók építése 141,5 m2 összterületen,
 • ivóvíz gerincvezeték melletti stabilizálási munkák.

A beruházás keretében 3 hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása is lehetővé vált.

A beruházás ünnepélyes átadására 2022.11.25-én került sor.

A projekt a szemléletformáló akcióval zárult, amely egy rendezvény volt Köblény község lakossága számára. A szemléletformáló rendezvény témakörei a projekt keretében megvalósított műszaki megoldások és hasznosságuk bemutatása, továbbá a takarékos vízhasználat, a település vízelvezető rendszereinek a terheléscsökkentése, a vízelvezető rendszerek karbantartásának felelőssége, a víz helyben tartásának szükségességét előtérbe helyező szemléletmód kialakítása, illetve erősítése voltak.